Quản lý thầu

  • Tư vấn quy trình thi công và quy trình dư án
  • Lập bảng khối lượng thi công chi tiết
  • Soạn thảo hồ sơ thầu và tài liệu hợp đồng
  • Đánh giá thầu và soạn thảo tài liệu hợp đồng ký kết
  • Các dịch vụ chung cho giai đoạn tiền thi công

Bài viết liên quan

Copyright © 2017 Designed byViễn Nam